Category Archives: Uncategorized

भक्तामर

भक्तामर – प्रणत – मौलि – मणि -प्रभाणा-मुद्योतकं दलित – पाप – तमो – वितानम्।

सम्यक् -प्रणम्य जिन – पाद – युगं युगादा-

वालम्बनं भव – जले पततां जनानाम्।। 1॥
य: संस्तुत: सकल – वाङ् मय – तत्त्व-बोधा-

दुद्भूत-बुद्धि – पटुभि: सुर – लोक – नाथै:।

स्तोत्रैर्जगत्- त्रितय – चित्त – हरैरुदारै:,

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्॥ 2॥
बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित – पाद – पीठ!

स्तोतुं समुद्यत – मतिर्विगत – त्रपोऽहम्।

बालं विहाय जल-संस्थित-मिन्दु-बिम्ब-

मन्य: क इच्छति जन: सहसा ग्रहीतुम् ॥ 3॥
वक्तुं गुणान्गुण -समुद्र ! शशाङ्क-कान्तान्,

कस्ते क्षम: सुर – गुरु-प्रतिमोऽपि बुद्ध ्या ।

कल्पान्त -काल – पवनोद्धत- नक्र- चक्रं ,

को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्॥ 4॥
सोऽहं तथापि तव भक्ति – वशान्मुनीश!

कर्तुं स्तवं विगत – शक्ति – रपि प्रवृत्त:।

प्रीत्यात्म – वीर्य – मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्

नाभ्येति किं निज-शिशो: परिपालनार्थम्॥ 5॥
अल्प- श्रुतं श्रुतवतां परिहास-धाम,

त्वद्-भक्तिरेव मुखरी-कुरुते बलान्माम् ।

यत्कोकिल: किल मधौ मधुरं विरौति,

तच्चाम्र -चारु -कलिका-निकरैक -हेतु:॥ 6॥
त्वत्संस्तवेन भव – सन्तति-सन्निबद्धं,

पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम् ।

आक्रान्त – लोक – मलि -नील-मशेष-माशु,

सूर्यांशु- भिन्न-मिव शार्वर-मन्धकारम्॥ 7॥
मत्वेति नाथ! तव संस्तवनं मयेद, –

मारभ्यते तनु- धियापि तव प्रभावात् ।

चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु,

मुक्ता-फल – द्युति-मुपैति ननूद-बिन्दु:॥ 8॥
आस्तां तव स्तवन- मस्त-समस्त-दोषं,

त्वत्सङ्कथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति ।

दूरे सहस्रकिरण: कुरुते प्रभैव,

पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि ॥ 9॥
नात्यद्-भुतं भुवन – भूषण ! भूूत-नाथ!

भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त – मभिष्टुवन्त:।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा

भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥ 10॥
दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष – विलोकनीयं,

नान्यत्र – तोष- मुपयाति जनस्य चक्षु:।

पीत्वा पय: शशिकर – द्युति – दुग्ध-सिन्धो:,

क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्?॥ 11॥
यै: शान्त-राग-रुचिभि: परमाणुभिस्-त्वं,

निर्मापितस्- त्रि-भुवनैक – ललाम-भूत !

तावन्त एव खलु तेऽप्यणव: पृथिव्यां,

यत्ते समान- मपरं न हि रूप-मस्ति॥ 12॥
वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि,

नि:शेष- निर्जित – जगत्त्रितयोपमानम् ।

बिम्बं कलङ्क – मलिनं क्व निशाकरस्य,

यद्वासरे भवति पाण्डुपलाश-कल्पम्॥13॥
सम्पूर्ण- मण्डल-शशाङ्क – कला-कलाप-

शुभ्रा गुणास् – त्रि-भुवनं तव लङ्घयन्ति।

ये संश्रितास् – त्रि-जगदीश्वरनाथ-मेकं,

कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्॥ 14॥
चित्रं – किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्ग-नाभिर्-

नीतं मनागपि मनो न विकार – मार्गम्््् ।

कल्पान्त – काल – मरुता चलिताचलेन,

किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्॥ 15॥
निर्धूम – वर्ति – रपवर्जित – तैल-पूर:,

कृत्स्नं जगत्त्रय – मिदं प्रकटीकरोषि।

गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां,

दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाश:॥ 16॥
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य:,

स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्- जगन्ति।

नाम्भोधरोदर – निरुद्ध – महा- प्रभाव:,

सूर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्द्र! लोके॥ 17॥
नित्योदयं दलित – मोह – महान्धकारं,

गम्यं न राहु – वदनस्य न वारिदानाम्।

विभ्राजते तव मुखाब्ज – मनल्पकान्ति,

विद्योतयज्-जगदपूर्व-शशाङ्क-बिम्बम्॥ 18॥
किं शर्वरीषु शशिनाह्नि विवस्वता वा,

युष्मन्मुखेन्दु- दलितेषु तम:सु नाथ!

निष्पन्न-शालि-वन-शालिनी जीव-लोके,

कार्यं कियज्जल-धरै-र्जल-भार-नमै्र:॥ 19॥
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं,

नैवं तथा हरि -हरादिषु नायकेषु।

तेजो महा मणिषु याति यथा महत्त्वं,

नैवं तु काच -शकले किरणाकुलेऽपि॥ 20॥
मन्ये वरं हरि- हरादय एव दृष्टा,

दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति।

किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य:,

कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि॥ 21॥
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्,

नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता।

सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र-रश्मिं,

प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु-जालम् ॥ 22॥
त्वामामनन्ति मुनय: परमं पुमांस-

मादित्य-वर्ण-ममलं तमस: पुरस्तात्।

त्वामेव सम्य – गुपलभ्य जयन्ति मृत्युं,

नान्य: शिव: शिवपदस्य मुनीन्द्र! पन्था:॥ 23॥
त्वा-मव्ययं विभु-मचिन्त्य-मसंख्य-माद्यं,

ब्रह्माणमीश्वर – मनन्त – मनङ्ग – केतुम्।

योगीश्वरं विदित – योग-मनेक-मेकं,

ज्ञान-स्वरूप-ममलं प्रवदन्ति सन्त: ॥ 24॥
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित-बुद्धि-बोधात्,

त्वं शङ्करोऽसि भुवन-त्रय- शङ्करत्वात् ।

धातासि धीर! शिव-मार्ग विधेर्विधानाद्,

व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि॥ 25॥
तुभ्यं नमस् – त्रिभुवनार्ति – हराय नाथ!

तुभ्यं नम: क्षिति-तलामल -भूषणाय।

तुभ्यं नमस् – त्रिजगत: परमेश्वराय,

तुभ्यं नमो जिन! भवोदधि-शोषणाय॥ 26॥
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणै-रशेषैस्-

त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश !

दोषै – रुपात्त – विविधाश्रय-जात-गर्वै:,

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि॥ 27॥

उच्चै – रशोक- तरु – संश्रितमुन्मयूख –

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्।

स्पष्टोल्लसत्-किरण-मस्त-तमो-वितानं,

बिम्बं रवेरिव पयोधर-पाश्र्ववर्ति॥ 28॥
सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-विचित्रे,

विभ्राजते तव वपु: कनकावदातम्।

बिम्बं वियद्-विलस – दंशुलता-वितानं

तुङ्गोदयाद्रि-शिरसीव सहस्र-रश्मे: ॥ 29॥
कुन्दावदात – चल – चामर-चारु-शोभं,

विभ्राजते तव वपु: कलधौत -कान्तम्।

उद्यच्छशाङ्क- शुचिनिर्झर – वारि -धार-

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥ 30॥
छत्र-त्रयं तव विभाति शशाङ्क- कान्त-

मुच्चै: स्थितं स्थगित-भानु-कर-प्रतापम्।

मुक्ता – फल – प्रकर – जाल-विवृद्ध-शोभं,

प्रख्यापयत्-त्रिजगत: परमेश्वरत्वम्॥ 31॥
गम्भीर – तार – रव-पूरित-दिग्विभागस्-

त्रैलोक्य – लोक -शुभ – सङ्गम -भूति-दक्ष:।

सद्धर्म -राज – जय – घोषण – घोषक: सन्,

खे दुन्दुभि-ध्र्वनति ते यशस: प्रवादी॥ 32॥
मन्दार – सुन्दर – नमेरु – सुपारिजात-

सन्तानकादि – कुसुमोत्कर – वृष्टि-रुद्घा।

गन्धोद – बिन्दु- शुभ – मन्द – मरुत्प्रपाता,

दिव्या दिव: पतति ते वचसां ततिर्वा॥ 33॥
शुम्भत्-प्रभा- वलय-भूरि-विभा-विभोस्ते,

लोक – त्रये – द्युतिमतां द्युति-माक्षिपन्ती।

प्रोद्यद्- दिवाकर-निरन्तर – भूरि -संख्या,

दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम्॥34॥
स्वर्गापवर्ग – गम – मार्ग – विमार्गणेष्ट:,

सद्धर्म- तत्त्व – कथनैक – पटुस्-त्रिलोक्या:।

दिव्य-ध्वनि-र्भवति ते विशदार्थ-सर्व-

भाषास्वभाव-परिणाम-गुणै: प्रयोज्य:॥ 35॥
उन्निद्र – हेम – नव – पङ्कज – पुञ्ज-कान्ती,

पर्युल्-लसन्-नख-मयूख-शिखाभिरामौ।

पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्त:,

पद्मानि तत्र विबुधा: परिकल्पयन्ति॥ 36॥
इत्थं यथा तव विभूति- रभूज् – जिनेन्द्र्र !

धर्मोपदेशन – विधौ न तथा परस्य।

यादृक् – प्र्रभा दिनकृत: प्रहतान्धकारा,

तादृक्-कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि॥ 37॥
श्च्यो-तन्-मदाविल-विलोल-कपोल-मूल,

मत्त- भ्रमद्- भ्रमर – नाद – विवृद्ध-कोपम्।

ऐरावताभमिभ – मुद्धत – मापतन्तं

दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्॥ 38॥
भिन्नेभ – कुम्भ- गल – दुज्ज्वल-शोणिताक्त,

मुक्ता – फल- प्रकरभूषित – भूमि – भाग:।

बद्ध – क्रम: क्रम-गतं हरिणाधिपोऽपि,

नाक्रामति क्रम-युगाचल-संश्रितं ते॥ 39॥
कल्पान्त – काल – पवनोद्धत – वह्नि -कल्पं,

दावानलं ज्वलित-मुज्ज्वल – मुत्स्फुलिङ्गम्।

विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुख – मापतन्तं,

त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेषम्॥ 40॥
रक्तेक्षणं समद – कोकिल – कण्ठ-नीलम्,

क्रोधोद्धतं फणिन – मुत्फण – मापतन्तम्।

आक्रामति क्रम – युगेण निरस्त – शङ्कस्-

त्वन्नाम- नागदमनी हृदि यस्य पुंस:॥ 41॥
वल्गत् – तुरङ्ग – गज – गर्जित – भीमनाद-

माजौ बलं बलवता – मपि – भूपतीनाम्।

उद्यद् – दिवाकर – मयूख – शिखापविद्धं

त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति॥ 42॥
कुन्ताग्र-भिन्न – गज – शोणित – वारिवाह,

वेगावतार – तरणातुर – योध – भीमे।

युद्धे जयं विजित – दुर्जय – जेय – पक्षास्-

त्वत्पाद-पङ्कज-वनाश्रयिणो लभन्ते॥ 43॥
अम्भोनिधौ क्षुभित – भीषण – नक्र – चक्र-

पाठीन – पीठ-भय-दोल्वण – वाडवाग्नौ।

रङ्गत्तरङ्ग -शिखर- स्थित- यान – पात्रास्-

त्रासं विहाय भवत: स्मरणाद्-व्रजन्ति ॥ 44॥
उद्भूत – भीषण – जलोदर – भार- भुग्ना:,

शोच्यां दशा-मुपगताश्-च्युत-जीविताशा:।

त्वत्पाद-पङ्कज-रजो – मृत – दिग्ध – देहा:,

मत्र्या भवन्ति मकर-ध्वज-तुल्यरूपा:॥ 45॥
आपाद – कण्ठमुरु – शृङ्खल – वेष्टिताङ्गा,

गाढं-बृहन्-निगड-कोटि निघृष्ट – जङ्घा:।

त्वन्-नाम-मन्त्र- मनिशं मनुजा: स्मरन्त:,

सद्य: स्वयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति॥ 46॥
मत्त-द्विपेन्द्र- मृग- राज – दवानलाहि-

संग्राम-वारिधि-महोदर – बन्ध -नोत्थम्।

तस्याशु नाश – मुपयाति भयं भियेव,

यस्तावकं स्तव-मिमं मतिमानधीते॥ 47॥
स्तोत्र – स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्,

भक्त्या मया रुचिर-वर्ण-विचित्र-पुष्पाम्।

धत्ते जनो य इह कण्ठ-गता-मजस्रं,

तं मानतुङ्ग-मवशा-समुपैति लक्ष्मी:॥ 48||

Advertisements

Paryushan parv

1. Uttama Kshama – Supreme Forgiveness (To observe tolerance whole-heartedly, shunning anger.)2. Mardava – Tenderness or Humility (To observe the virtue of humility subduing vanity and passions.)

3. Arjaya – Straight-forwardness or Honesty (To practice a deceit-free conduct in life by vanquishing the passion of deception.)

4. Shaucha – Contentment or Purity (To keep the body, mind and speech pure by discarding greed.

5. Satya – Truthfulness (To speak affectionate and just words with a holy intention causing no injury to any living being.)

6. Sanyam – Self-restraint (To defend all living beings with utmost power in a cosmopolitan spirit abstaining from all the pleasures provided by the five senses – touch, taste, smell, sight, and hearing; and the sixth – mind.)

7. Tapa – Penance or Austerities (To practice austerities putting a check on all worldly allurements.)

8. Tyaga – Renunciation (To give four fold charities – Ahara (food), Abhaya (fearlessness), Aushadha (medicine), and Shastra Dana (distribution of Holy Scriptures), and to patronize social and religious institutions for self and other uplifts.)

9. Akinchanya – Non-attachment (To enhance faith in the real self as against non-self i.e., material objects; and to discard internal Parigraha viz. anger and pride; and external Parigraha viz. accumulation of gold, diamonds, and royal treasures.)

10. Brahmacarya – Chastity or celibacy (To observe the great vow of celibacy; to have devotion for the inner soul and the omniscient Lord; to discard the carnal desires, vulgar fashions, child and old-age marriages, dowry dominated marriages, polygamy, criminal assault on ladies, use of foul and vulgar language.)

The eleventh day is the day of Kashma Yachna

3 idiots!


3 Idiots

3 Idiots is a fantastic movie and it is a very touching storyline. It will entertain anyone no matter what you are into or what type of movies you like. This movie contains comedy, emotional moments and much more happyness.

I RECCOMEND THIS MOVIE TO EVERYONE

सर्वोत्तम सुक्तिया

आत्मरति :  महान कार्यो के लिए पहली जरुरत है आत्मविश्वास.

आचरण : वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुह से नहीं निकालता.

अति : अति दान से दरिद्रता और अति लोभ से तिरस्कार होता है. अति नाश
का कारन है. इसलिए अति से सर्वदा दूर रहे.

अज्ञान : कला एक शत्रु है, जिस का  नाम है अज्ञान.

असत्य : झूठ बोलने वाले को न मित्र मिलता है, न पुण्य, न यश.

असंभव : प्रत्यके अच्छा कार्य पहले असंभव नजर आता है.

अवसर : महान पुरुष अवसर की कमी की शिकायत कभी नहीं करते.

What is BLOG?

blog (a contraction of the term “web log“) is a type of website, usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. Entries are commonly displayed in reverse-chronological order. “Blog” can also be used as a verb, meaning to maintain or add content to a blog.

Many blogs provide commentary or news on a particular subject; others function as more personal online diaries. A typical blog combines text, images, and links to other blogs, Web pages, and other media related to its topic. The ability for readers to leave comments in an interactive format is an important part of many blogs. Most blogs are primarily textual, although some focus on art (Art blog), photographs (photoblog), videos (Video blogging), music (MP3 blog), and audio (podcasting). Microblogging is another type of blogging, featuring very short posts.

Types

There are many different types of blogs, differing not only in the type of content, but also in the way that content is delivered or written.

Personal blogs
The personal blog, an ongoing diary or commentary by an individual, is the traditional, most common blog. Personal bloggers usually take pride in their blog posts, even if their blog is never read by. Blogs often become more than a way to just communicate; they become a way to reflect on life or works of art. Blogging can have a sentimental quality. Few personal blogs rise to fame and the mainstream, but some personal blogs quickly garner an extensive following. A type of personal blog is referred to as “microblogging,” which is extremely detailed blogging as it seeks to capture a moment in time. Sites, such as Twitter, allow bloggers to share thoughts and feelings instantaneously with friends and family and is much faster than e-mailing or writing.
Corporate and organizational blogs
A blog can be private, as in most cases, or it can be for business purposes. Blogs, either used internally to enhance the communication and culture in a corporation or externally for marketing, branding or public relations purposes are called corporate blogs. Similar blogs for clubs and societies are called club blogs, group blogs, or by similar names; typical use is to inform members and other interested parties of club and member activities.
By genre
Some blogs focus on a particular subject, such as political blogs, travel blogs (also known as travelogs), house blogs, fashion blogs,project blogs, education blogs, niche blogs, classical music blogs, quizzing blogs and legal blogs (often referred to as a blawgs) ordreamlogs. Two common types of genre blogs are art blogs and music blogs. A blog featuring discussions especially about home andfamily is not uncommonly called a mom blog. While not a legitimate type of blog, one used for the sole purpose of spamming is known as a Splog.
By media type
A blog comprising videos is called a vlog, one comprising links is called a linklog, a site containing a portfolio of sketches is called asketchblog or one comprising photos is called a photoblog. Blogs with shorter posts and mixed media types are called tumblelogs. Blogs that are written on typewriters and then scanned are called typecast or typecast blogs; see typecasting (blogging).
By device
Blogs can also be defined by which type of device is used to compose it. A blog written by a mobile device like a mobile phone or PDAcould be called a moblog. One early blog was Wearable Wireless Webcam, an online shared diary of a person’s personal life combining text, video, and pictures transmitted live from a wearable computer and EyeTap device to a web site. This practice of semi-automated blogging with live video together with text was referred to as sousveillance. Such journals have been used as evidence in legal matters.

What is the longest book ever written in the world?

During the Ming Dynasty  at least 3,000 scholars spent 4 years, beginning in 1403, to work on the Yongle Dadian, an encyclopedia with 11,095 volumes and 22,877 chapters.

There are an estimated 370 million Chinese characters used.

The longest book ever written - Yongle Dadian
The longest book ever written – Yongle Dadian

Meanings Of Most Flowers

Meanings Of Most Flowers The Meanings Of Most Flowers


ACACIA – Concealed Love, Beauty in Retirement, Chaste Love
AMBROSIA – Your Love is Reciprocated
AMARYLLIS – Pride, Pastoral Poetry
ANEMONE – Forsaken
ARBUTUS – Thee Only Do I Love
ASTER – Symbol of Love, Daintiness
AZALEA – Take Care of Yourself for Me, Temperance, Fragile Passion, Chinese Symbol of Womanhood
BACHELOR BUTTON – Single Blessedness
BEGONIA – Beware
BELLS OF IRELAND – Good Luck
BITTERSWEET – Truth
BLUEBELL – Humility
CACTUS – Endurance
CAMELLIA (PINK) – Longing for you
CAMELLIA (RED) – You’re a Flame in My Heart
CAMELLIA (WHITE) – You’re Adorable
CARNATION (GENERAL) – Fascination, Woman Love
CARNATION (PINK) – I’ll Never Forget You
CARNATION (RED) – My Heart Aches For You, Admiration
CARNATION (PURPLE) – Capriciousness
CARNATION (SOLID COLOR) – Yes
CARNATION (STRIPED) – No, Refusal, Sorry I Can’t Be With You, Wish I Could Be With You
CARNATION (WHITE) – Sweet and Lovely, Innocence, Pure Love, Woman’s Good Luck Gift
CARNATION (YELLOW) – You Have Disappointed Me, Rejection
CATTAIL – Peace, Prosperity
CHRYSANTHEMUM (GENERAL) – You’re a Wonderful Friend, Cheerfulness and Rest.
CHRYSANTHEMUM (WHITE) – Truth
CHRYSANTHEMUM (YELLOW) – Slighted Love
CROCUS – Cheerfulness
CYCLAMEN – Resignation and Good-bye
DAFFODIL – Regard, Unrequited Love, You’re the Only One, The Sun is Always Shining when I’m with You
DAISY – Innocence, Loyal Love, I’ll Never Tell, Purity
DANDELION – Faithfulness, Happiness
FERN – Magic, Fascination, Confidence and Shelter
FIR – Time
FLAX – Domestic Symbol
FORGET-ME-NOT – True Love, Memories
FORSYTHIA – Anticipation
GARDENIA – You’re Lovely, Secret Love
GERANIUM – Stupidity, Folly
GLADIOLI – Give Me a Break, I’m Really Sincere, Flower of the Gladiators
GLOXINIA – Love at First Sight
HEATHER (LAVENDER) – Admiration, Solitude
HEATHER (WHITE) – Protection, Wishes Will Come True
HOLLY – Defense, Domestic Happiness
HYACINTH (GENERAL) – Games and Sports, Rashness, Flower Dedicated to Apollo
HYACINTH (BLUE) – Constancy
HYACINTH (PURPLE) – I am Sorry, Please Forgive Me, Sorrow
HYACINTH (RED OR PINK) – Play
HYACINTH (WHITE) – Loveliness, I’ll Pray for You
HYACINTH (YELLOW) – Jealousy
HYDRANGEA – Thank You for Understanding, Frigidity, Heartlessness
IRIS – Fleur-de-lis, Emblem of France, Your Friendship Means so Much to Me, Faith, Hope, Wisdom and Valor, My Compliments
IVY – Wedded Love, Fidelity, Friendship, Affection
JONQUIL – Love Me, Affection Returned, Desire, Sympathy, Desire for Affection Returned
LARKSPUR (PINK) – Fickleness
LILY (WHITE) – Virginity, Purity, Majesty, It’s Heavenly to be with You
LILY (YELLOW) – I’m Walking on Air, False and Gay
LILY (CALLA) – Beauty
LILY (DAY) – Coquetry, Chinese Emblem for Mother
LILY (EUCHARIS) – Maiden Charms
LILY (TIGER) – Wealth, Pride
LILY OF THE VALLEY – Sweetness, Tears of the Virgin Mary, Return to Happiness, Humility, You’ve Made My Life Complete
MAGNOLIA – Nobility
MARIGOLD – Cruelty, Grief, Jealousy
MISTLETOE – Kiss me, Affection, To Surmount Difficulties, Sacred Plant of India
MONKSHOOD – Beware, A Deadly Foe is Near
MOSS – Maternal Love, Charity
MYRTLE – Love, Hebrew Emblem of Marriage
NARCISSUS – Egotism, Formality, Stay as Sweet as You Are
NASTURTIUM – Conquest, Victory in Battle
OLEANDER – Caution
ORANGE BLOSSOM – Innocence, Eternal Love, Marriage and Fruitfulness
ORANGE MOCK – Deceit
ORCHID – Love, Beauty, Refinement, Beautiful Lady, Chinese Symbol for Many Children
ORCHID (CATTLEYA) – Mature Charm
PALM LEAVES – Victory and Success
PEONY – Shame, Happy Life, Happy Marriage
PETUNIA – Resentment, Anger, Your Presence Sooths Me
PINE – Hope, Pity
POPPY (GENERAL) – Eternal Sleep, Oblivion, Imagination
POPPY (RED) – Pleasure
POPPY (WHITE) – Consolation
POPPY (YELLOW) – Wealth, Success
PRIMROSE – I Can’t Live Without You
PRIMROSE (EVENING) – Inconstancy
ROSE (BRIDAL) – Happy Love
ROSE (DARK CRIMSON) – Mourning
ROSE (HIBISCUS) – Delicate Beauty
ROSE (LEAF) – You May Hope
ROSE (PINK) – Perfect Happiness, Please Believe Me
ROSE (RED) – Love, I Love You
ROSE (TEA) – I’ll Remember Always
ROSE (THORNLESS) – Love at First Sight
ROSE (WHITE) – Innocence and Purity, I am Worthy of You, You’re Heavenly, Secrecy and Silence
ROSE (WHITE AND RED MIXED) – Unity, Flower Emblem of England
ROSE (WHITE-DRIED) – Death is Preferable to Loss of Virtue
ROSE (YELLOW) – Decrease of Love, Jealousy, Try to Care
ROSEBUD – Beauty and Youth, A Heart Innocent of Love
ROSEBUD (RED) – Pure and Lovely
ROSEBUD (WHITE) – Girlhood
ROSEBUD (MOSS) – Confessions of Love
ROSES (Bouquet of Mature Blooms) – Gratitude
ROSES (Single Full Bloom) – I Love You, I Still Love You
SMILAX – Loveliness
SNAPDRAGON – Deception, Gracious Lady
SPIDER FLOWER – Elope with Me
STEPHANOTIS – Happiness in Marriage, Desire to Travel
STOCK – Bonds of Affection, Promptness, You’ll Always Be Beautiful to Me
SWEETPEA – Good-bye, Departure, Blissful Pleasure, Thank You for a Lovely Time
TULIP (GENERAL) – Perfect Lover, Frame, Flower Emblem of Holland
TULIP (RED) – Believe Me, Declaration of Love
TULIP (VARIEGATED) – Beautiful Eyes
TULIP (YELLOW) – There’s Sunshine in Your Smile
VIOLET – Modesty
VIOLET (BLUE) – Watchfulness, Faithfulness, I’ll Always Be True
VIOLET (WHITE) – Let’s Take a Chance
ZINNIA (MAGENTA) – Lasting Affection
ZINNIA (MIXED) – Thinking (or In Memory) of an Absent Friend
ZINNIA (SCARLET) – Constancy
ZINNIA (WHITE) – Goodness
ZINNIA (YELLOW) – Daily Remembrance